Pojmovnik

BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA (BZP)

Baza zemljišnih podataka sastoji se od podataka katastra nekretnina o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe te podataka zemljišne knjige o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima. U BZP tijela nadležna za katastar nadležna su za katastarske podatke, a zemljišnoknjižni sudovi za podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.

DIGITALNA ORTOFOTO KARTA

Digitalna ortofoto karta (DOF5) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5 000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. DOF5 se na području Republike Hrvatske sustavno izrađuje od 2000. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 10945 listova DOF5. Površina jednog lista obuhvaća područje od 600 ha.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji, geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima, geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

DRŽAVNA IZMJERA

Državna izmjera sustav je mjernih i opisnih podataka trodimenzionalnog prikaza područja Republike Hrvatske utemeljen na prikupljanju, obradi i prikazivanju topografskih i zemljišnih podataka geodetskim metodama (terestričke, fizikalne, matematičke, astronomske, metode satelitske geodezije, daljinskog istraživanja i dr.). Poslovi državne izmjere obuhvaćaju osnovne geodetske radove, topografsku izmjeru i izradbu državnih karata i izmjeru, označivanje i vođenje evidencije o državnoj granici na kopnu.

ELABORAT KATASTARSKE IZMJERE

Elaborat katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuje se na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji. Uz ostale dijelove obvezno sadrži katastarski plan, preglednu katastarsku kartu i popisne listove.

GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga je dio zemljišne knjige u koju se upisuju nekretnine i promjene na nekretninama te stvarna prava na nekretninama i promjene tih prava. U glavnu knjigu upisuju se sva zemljišta jedne katastarske općine, a ona se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka.

HOMOGENIZACIJA KATASTARSKOG PLANA

Homogenizacija katastarskih planova je jedan od postupaka poboljšanja kvalitete katastarskog podatka (katastarskog plana), a značajno brži i ekonomičniji. Homogenizacija ima za cilj osigurati bolju kvalitetu katastarskih planova, što će olakšati održavanje katastarskih operata, a ujedno će ovlaštenim geodetskim stručnjacima olakšati izradu geodetskih elaborata. Dalje, omogućit će i definiranje jasnijih postupanja katastarskih ureda te njihovu standardizaciju, što će, u konačnici, omogućiti ne samo učinkovitiji i bolji rad javne uprave, nego i višestruku korist za korisnike (umjesto podnošenja predstavki i pritužbi zbog „lošeg“ stanja katastarskih podataka potaknuti će se nositelji prava na nekretninama da olakšanim načinom urede svoje nekretnine), planiranje strateških projekata (homogenizacija će omogućiti bolji sveukupni
pregled stanja katastarskih podataka u RH te omogućiti ciljano provođenje katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija i daljnje homogenizacije), izradu politika, korištenje prostornih podataka, izradu statistike, prikazivanje promjena u prostoru i budućih planiranja.

HRVATSKA OSNOVNA KARTA

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje RH. Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od 1954. godine do 2010. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij RH prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhvaća područje od 675 ha. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije.

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list, gruntovni izvadak, zemljišnoknjižni izvadak) je javna isprava koja se izdaje o knjižnom stanju cijelog zemljišnoknjižnog tijela ili određenog zemljišnoknjižnog tijela, a podaci navedeni u izvatku moraju se doslovno slagati s upisima u glavnoj knjizi. Izvadak iz zemljišne knjige prikazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka te je on jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini. Na temelju izvatka iz zemljišne knjige sklapaju se svi pravni poslovi vezani uz nekretnine (ugovori o darovanju, kupoprodaji, zalogu); izvadak kao dokaz potreban je i u nekim drugim postupcima (npr. prijava prebivališta ili boravišta, ishođenje kojeg drugog prava).

KATASTAR

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Katastarsku evidenciju vode područni uredi Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Uredi u kojima se vodi katastar popularno se nazivaju katastarski uredi ili samo katastar.

KATASTAR INFRASTRUKTURE

U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika odnosno upravitelja.

KATASTAR NEKRETNINA

Katastar nekretnina je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica.

KATASTAR ZEMLJIŠTA

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu u pogledu njegovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja i posjednika, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta. Novim Zakonom propisano je da katastar zemljišta ostaje na snazi i vodi se u postojećem sadržaju u skladu sa stvarnim stanjem na terenu dok ga za pojedinu katastarsku općinu ne zamijeni katastar nekretnina.

KATASTARSKA ČESTICA

Katastarska čestica dio je područja katastarske općine, određena brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Granice katastarske čestice su međe ili druge granice koje određuju pravni odnosi na zemljinoj površini uređeni posebnim propisima.

KATASTARSKA IZMJERA

Katastarska izmjera je prikupljanje i obradba svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina. Katastarska izmjera provodi se za cijelu katastarsku općinu ili za njezin dio, a u okviru nje se prikupljaju i obrađuju sljedeći podaci:

 • podaci o međama i drugim granicama
 • podatak o adresi katastarske čestice
 • podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova
 • podaci o površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način
 • podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.
  U okviru katastarske izmjere za zgrade i druge građevine prikupljaju se i obrađuju podaci o njihovu položaju i obliku, o njihovim kućnim brojevima, o načinu njihove uporabe te podaci o tome može li se zgrada ili druga građevina koristiti u skladu s propisima o gradnji. U postupku katastarske izmjere prikupljaju se i podaci o nositeljima prava na nekretninama na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta i dr.), kao i izjave zainteresiranih stranaka. Podaci o nositeljima prava na nekretninama prikupljeni u katastarskoj izmjeri pomoćni su podaci koji služe za potrebe izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere.

KATASTARSKA OPĆINA

Katastarska općina je katastarska prostorna jedinice za koju se izrađuje katastarski operat. Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem.

KATASTARSKI OPERAT

Katastarski operat katastra nekretnina sadrži podatke o katastarskim česticama, zgradama, područjima posebnih pravnih režima na zemljinoj površini te podatke o nositeljima prava na nekretninama. Podaci o nositeljima prava na nekretninama nisu izvorni katastarski podaci, nego podaci zemljišne knjige koji se u katastarski operat katastra nekretnina preuzimaju iz osnovane, obnovljene ili dopunjene zemljišne knjige.

KATASTARSKI PLAN

Katastarski uredi vode i održavaju katastarski operat čiji je sastavni dio katastarski plan. Katastarski plan se održava u digitalnom obliku u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra. Na katastarskom planu katastarske čestice prikazane su tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica.

KATASTARSKI URED

Katastarski uredi građanima pružaju različite vrste usluga, od kojih su najvažnije:

 • izdavanje kopija katastarskog plana
 • izdavanje prijepisa/izvadaka posjedovnih listova
 • izdavanje izvadaka iz Baze zemljišnih podataka
 • izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koja se temelje na evidentiranim katastarskim podacima.

Osim nabrojenog, katastarski uredi pregledavaju i potvrđuju geodetske elaborate koje za građane izrađuju fizičke ili pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova. 

KNJIGA POLOŽENIH UGOVORA

U knjigu položenih ugovora upisuje se pravo vlasništva i druga stvarna prava na stanovima koji se nalaze u zgradama koje nisu upisane u glavnoj knjizi.

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka definirana je kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini, a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka definirane INSPIRE direktivom.

OBILJEŽAVANJE KATASTARSKIH ČESTICA

U postupku obilježavanja katastarskih čestica službena osoba (zaposlenik tvrtke izvoditelja radova) s vlasnicima/opunomoćenicima na katastarskoj čestici i međašima vrši pregled propisno obilježenih granica katastarske čestice, prikuplja podatke o vlasničkoj/suvlasničkoj strukturi na katastarskoj čestici, prikuplja podatke o vlasnicima, te prikuplja dokumentaciju o zgradama u slučaju ako na katastarskoj čestici postoje zgrada(e).

ODRŽAVANJE KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA

Održavanje katastarskog operata katastra nekretnina je prikupljanje, obrada i provedba nastalih promjena na nekretninama koje utječu na podatke katastarskog operata katastra nekretnina, a nastale nakon stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina sukladno Zakonu.

ONE-STOP-SHOP

„One-Stop-Shop“ (OSS) je dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te predstavlja jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS sastoji se od dvije komponente:

 • Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;
 • Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI

Parcelacijski i drugi geodetski elaborati su stručni i detaljni prikazi neke promjene na zemljištu. Parcelacijske i druge geodetske elaborate za građane izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke, a oni su osnova za mijenjanje podataka na katastarskom planu i u posjedovnim listovima. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna čestica ili upisati kuća. Kada formira katastarsku česticu ili upiše kuću, katastarski ured o tome obavještava zemljišnoknjižni odjel koji takvu katastarsku promjenu po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi.

PLOMBA

Plomba je oznaka zaprimljenog, ali još neriješenog prijedloga na temelju kojeg se zahtijeva provedba nekog upisa u zemljišnoj knjizi. Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave moguće je samo vidjeti postoji li na zemljišnoknjižnom ulošku plomba (tzv. aktivna plomba), ali nije moguće vidjeti na što se ta plomba odnosi. Kad se izdavanje izvatka traži u nadležnom zemljišnoknjižnom sudu moguće je zatražiti izvadak sa sadržajem plombi iz kojeg će biti vidljiv podatak tko je predložio upis i o kakvom se prijedlogu radi.

POSEBNI PRAVNI REŽIMI (PPR)

Posebni pravni režimi su statusi uspostavljeni na katastarskim česticama odnosno nekretninama sukladno posebnim propisima, a koji su od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskoga i ekološkoga značenja za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu.

POSJEDOVNICA

Posjedovnica (popisni list, list A) je dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnog tijela ili nekog suvlasničkog (idealnog) dijela zemljišnoknjižnog tijela. U posjedovnicu se upisuju i sve katastarske promjene koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo (promjene katastarskog broja, naziva, površine, izgrađenosti i slično).

POSTUPAK KONTROLE KVALITETE

Kontrola kvalitete i njezina postupanja odnose se na poslove provjere kvalitete prostornih podataka i proizvoda, kao rezultat državnih i katastarskih izmjera koje Državna geodetska uprava provodi putem ugovora s fizičkim i pravnim osobama posebno ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema posebnom zakonu, u odnosu na tehničke specifikacije, koje sadrže elemente kvalitete i dozvoljena odstupanja temeljem kojih su definirani kriteriji za kvalitetu. Na temelju rezultata kontrole kvalitete daje se ocjena uporabljivosti prostornih podataka i proizvoda za daljnju proizvodnju (ocjena kvalitete) i prijedlozi za stavljanje podataka i proizvoda u službenu upotrebu.

POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Poslovi stručnog nadzora odnose se na postupanja koja provode službenici Državne geodetske uprave tijekom trajanja spomenutih ugovornih obveza u obliku posjeta lokaciji izmjera ili sjedištu lokacije fizičke i pravne osobe posebno ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Osim stručnog nadzora Državna geodetska uprava provodi i upravni nadzor kao i inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost.

POVIJESNI IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Povijesni izvadak iz zemljišne knjige je javna isprava koja pored sadašnjeg stanja nekretnine i upisanih knjižnih prava sadrži i sve promjene koje su tome prethodile.

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarski uredi vode i održavaju katastarski operat čiji su sastavni dio i posjedovni listovi. Posjedovni list sadrži podatke o osobama upisanim u posjedovni list i pisane podatke o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Prijepis/izvod iz posjedovnog lista je javna isprava kojom se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i koja je osoba upisana u katastru. Pisani podaci o katastarskim česticama osnova su za vođenje zemljišnih knjiga.

RAZLIKA IZMEĐU KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama. Katastar je nadležan za opisivanje nekretnina, dok je zemljišna knjiga nadležna za prava na prethodno opisanim nekretninama. Iz povijesnih razloga ova dva registra na području Republike Hrvatske nisu vođena u suglasju tako da postoje brojne situacije u kojima su stvarni nositelji prava upisani u samo jednom od registara.

REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA

Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu.

REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Registar prostornih jedinica evidencija je u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama za koje je to određeno Zakonom ili posebnim propisima. Registar prostornih jedinica se osniva u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka. Sastoji se od područnih registara i središnjeg registra prostornih jedinica.

REGISTAR ZGRADA

Registar zgrada je evidencija o zgradama koju osniva, vodi i održava Državna geodetska uprava.

TABULARNA IZJAVA/ISPRAVA

Tabularna isprava/izjava je dokument kojim prodavatelj izjavljuje da je nekretnina u cijelosti isplaćena te da dopušta kupcu upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Prodavatelj mora izdati kupcu tabularnu ispravu/izjavu ako je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu. Tabularna isprava/izjava može biti dio kupoprodajnog ugovora ili se može izdati kao zaseban dokument. Ista također može biti uvjetna (primjerice da se kupcu dozvoljava upis vlasništva po isplati kupoprodajne cijene) ili bezuvjetna (primjerice, dozvoljava se kupcu upis prava vlasništva bez ikakve daljnje suglasnosti). Tabularna isprava/izjava također mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

TEHNIČKA REAMBULACIJA

Tehnička reambulacija ograničeno je prikupljanje i obrada potrebnih podataka koji se provode u svrhu u koju se provodi i katastarska izmjera. U okviru tehničke reambulacije iz postojećeg katastra zemljišta preuzet će se, obraditi i prilagoditi oni podaci koji su pogodni za katastar nekretnina.

TERETOVNICA

Teretovnica (teretni list, list C) je dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuju stvarna i druga prava kojima je opterećena nekretnina (založno pravo – hipoteka, pravo plodouživanja, stanovanja, uporabe, pravo služnosti puta i dr.)

TOPOGRAFSKA IZMJERA

Topografska izmjera je geodetska izmjera prirodnih i izgrađenih objekata Zemljine površine, koji se pridružuju pripadajućoj objektnoj cjelini (naselja, prometnice, vode, vegetacija, reljef i područja), prostorno ih se geometrijski jednoznačno određuje, atributima kvantitativno i kvalitativno opisuje te imenuje radi izrade topografskih baza podataka i topografskih karata.

TOPOGRAFSKA KARTA

Topografska karta (TK25) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:25000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Topografska karta u mjerilu 1:25 000 izrađivala se u razdoblju od 1996. do 2010. godine, a cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 594 lista. Površina jednog lista obuhvaća područje od 13745 ha. Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izrađuje prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne točke geodetske osnove, građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena.

VLASTOVNICA

Vlastovnica (vlasnički list, list B) je dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuje pravo vlasništva cijelog zemljišnoknjižnog tijela te ona ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede slobodnog upravljanja ili glede raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom.

ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra je informacijski sustav u kojem se podaci zemljišnih knjiga i katastra pohranjuju, održavaju i čuvaju, a sastoji se od podataka pohranjenih u BZP-u, podataka zemljišne knjige, podataka katastra zemljišta i podataka katastra nekretnina.

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Zemljišne knjige vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova u Republici Hrvatskoj.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Zemljišnoknjižni uložak je sastavni dio glavne knjige u koji se upisuje zemljišnoknjižno tijelo i promjene na njemu te stvarna i druga knjižna prava glede zemljišnoknjižnog tijela i promjene tih prava. Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od posjedovnice (popisni list, list A), vlastovnice (vlasnički list, list B) i teretovnice (teretni list, list C).

Logotip Višegodišnjeg programa

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.