TEHNIČKA REAMBULACIJA

Tehnička reambulacija ograničeno je prikupljanje i obrada potrebnih podataka koji se provode u svrhu u koju se provodi i katastarska izmjera. U okviru tehničke reambulacije iz postojećeg katastra zemljišta preuzet će se, obraditi i prilagoditi oni podaci koji su pogodni za katastar nekretnina.

Prethodno TABULARNA IZJAVA/ISPRAVA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.