KATASTARSKA IZMJERA

Katastarska izmjera je prikupljanje i obradba svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina. Katastarska izmjera provodi se za cijelu katastarsku općinu ili za njezin dio, a u okviru nje se prikupljaju i obrađuju sljedeći podaci:

  • podaci o međama i drugim granicama
  • podatak o adresi katastarske čestice
  • podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova
  • podaci o površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način
  • podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.
    U okviru katastarske izmjere za zgrade i druge građevine prikupljaju se i obrađuju podaci o njihovu položaju i obliku, o njihovim kućnim brojevima, o načinu njihove uporabe te podaci o tome može li se zgrada ili druga građevina koristiti u skladu s propisima o gradnji. U postupku katastarske izmjere prikupljaju se i podaci o nositeljima prava na nekretninama na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta i dr.), kao i izjave zainteresiranih stranaka. Podaci o nositeljima prava na nekretninama prikupljeni u katastarskoj izmjeri pomoćni su podaci koji služe za potrebe izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere.
Prethodno KATASTARSKA ČESTICA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.