KATASTARSKA ČESTICA

Katastarska čestica dio je područja katastarske općine, određena brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Granice katastarske čestice su međe ili druge granice koje određuju pravni odnosi na zemljinoj površini uređeni posebnim propisima.

Prethodno KATASTAR ZEMLJIŠTA

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.