KATASTAR NEKRETNINA

Katastar nekretnina je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica.

Prethodno KATASTAR INFRASTRUKTURE

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.