KATASTAR INFRASTRUKTURE

U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika odnosno upravitelja.

Prethodno KATASTAR

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.