O programu

Pozdravna riječ glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave

Republika Hrvatska je od svog osamostaljenja suočena s velikim izazovom ažuriranja i usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige jer za veliki broj nekretnina postojeće informacije u katastru i zemljišnim knjigama međusobno se razlikuju i često ne odgovaraju stvarnom stanju.

Osnovni razlog tome je povijesno nasljeđe ali i nebriga vlasnika nekretnina u odnosu na njihovu obvezu prijave promjene na nekretninama i evidentiranje tih promjena u katastru i zemljišnoj knjizi.

Nedostatak ažurnih evidencija o nekretninama predstavlja veliki problem za planiranje i prostorni razvoj, planiranje i izvedbu infrastrukturnih projekata te za poljoprivredu i zaštitu okoliša, provedbu strateških investicija, projekata financiranih iz fondova Europske unije, dodjelu koncesija i drugih projekata ili provedbu postupaka lokalnog, regionalnog i državnog značaja.

Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa i uprave u proteklom razdoblju obavili su čitav niz poboljšanja kroz aktivnosti i iz svojih nadležnosti:

 • razvijeni su i stavljeni u primjenu integrirani informacijski sustavi čime su stvoreni uvjeti za primjenu napredne tehnologije u prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju podataka i informacija
 • osigurana je dostupnost podataka za široki krug korisnika
 • ukinute su i smanjene naknade koje predstavljaju parafiskalne namete
 • provedene su mjere olakšavanja poslovanja poduzetnika u smislu elektroničkog poslovanja
 • omogućena je puna funkcionalnost u pružanju javnih e-usluga

Istraživanja u razvijenim zemljama donose podatke da kapitalna vrijednost nekretnina čini ½ do ¾ bogatstva jedne države… nekretnine – najveća imovina gospodarstava države…a učinkovito korištenje i upravljanje nekretninama – ključ su uspješnog gospodarskog razvoja države.

U tom kontekstu naglasak je potrebno staviti na ažurne i pouzdane katastarske i zemljišnoknjižne podatke koji su lako dostupni, koji pridonose vladavini prava i osnovna su pretpostavka za kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina te pokretanje investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata čime se stvaraju preduvjeti za efikasan gospodarski razvoj.

Građani i pravne osobe, investitori i vlasnici nekretnina, javnopravna tijela koja u svom radu koriste podatke o nekretninama od službene evidencije očekuju jamstvo za upise i pravnu sigurnost upisa te brzu uslugu i potpunu pokrivenost ažurnim podacima.

Kako bi se učinkovito odgovorilo na sve navedene zahtjeve Vlada Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade 2020-2024. predložila je, a Hrvatski Sabor donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Riječ je o programu kojeg je nositelj Državna geodetska uprava a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave. Aktivnostima iz programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države te u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša, održiv razvoj.

Pred svima nama je generacijska prilika i odgovornost¸ stoga budimo aktivni sudionici katastarske izmjere i uspostave novog katastra i zemljišnih knjiga.

U prilici smo stvoriti vrijednosti kojima činimo razliku, jer kvaliteta podataka put je do kvalitete djelovanja.

Katastarska izmjera se prema Višegodišnjem programu već provodi u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, stoga pozivam sve zainteresirane da na ovome mjestu (mrežnim stranicama) doznaju sve važne informacije o projektu, o obvezama vlasnika nekretnina te onih koji imaju interes sudjelovati, informacije o lokacijama na kojima se projekt provodi, kao i planove za naredne godine, dinamiku izvršenja te informacije o područjima na kojima je uspostavljen novi katastar i zemljišna knjiga. 

Antonio Šustić,
glavni ravnatelj Državne geodetske uprave

Višegodišnji program katastarskih izmjera 2021.-2030.

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. usvojio je Hrvatski sabor 1. listopada 2021. godine i ujedno je Vlada Republike Hrvatske 3. lipnja 2022. donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu.

Sredstva potrebna za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2030. okvirno iznose 401.486.495,45 eura (3.025.000.000,00 kuna) te će se financirati iz državnog proračuna, sredstava Europske unije te iz drugih izvora.

Osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti iz Programa provodit će se deset godina u razdoblju od 2021. do 2030. i ovo se smatra najvećim projektom usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga u povijesti hrvatske države.

Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države.

Provođenjem aktivnosti iz Programa država može očekivati povrat uloženih sredstava kroz čitav niz pozitivnih učinaka s obzirom na to da će se provođenjem aktivnosti iz Programa utjecati na:

 • jačanje konkurentnosti gospodarstva
 • unapređenje poslovnog okruženja
 • rast investicija
 • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
 • unapređenje javne uprave i
 • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Pronađi svoju nekretninu

Copyright © 2023 Državna geodetska uprava.